• Register

Victory at all cost

You are now in command of World War II! Your ability to lead your nation is your supreme weapon, the strategy game Hearts of Iron IV by Paradox Development Studio lets you take command of any nation in World War II; the most engaging conflict in world history.

From the heart of the battlefield to the command center, you will guide your nation to glory and wage war, negotiate or invade. You hold the power to tip the very balance of WWII. It is time to show your ability as the greatest military leader in the world. Will you relive or change history? Will you change the fate of the world?

Features

• Total strategic war – The war is not only won on land, on the seas and in the air, but also in the laboratories, the factories, the backrooms, in international trade and in the hearts and minds of men and women.
• The most authentic real-time simulation of the war – Let the greatest commanders of WW2 fight your war with the tools of the time; tanks, planes, ships, guns and newly discovered weapons of mass destruction.
• Fight as any nation in the greatest human conflict of all time – Chose from the greatest powers striving for victory, or the small nations trying to weather the storm.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Related Articles

Először is hivatalosan is bejelentem, hogy a továbbiakban nem én fogom a modot készíteni, csak időm függvényében besegítek kisebb munkákban. De emiatt nem kell aggódni, mivel a mod fejlesztése folytatódni fog és a fejlesztői csapat is kibővült, így az esetleges térkép változtatások sem fognak gondot jelenteni a jövőben.De inkább térjünk vissza a konkrét változásokra a moddal kapcsolatban.A változások nagysága és oka miatt nem lesz részletes változás jegyzék készítve, csak itt a hírben fogok elmagyarázni mindent.

First of all, I am officially announcing that I will no longer be making the mod, I will only help with smaller jobs depending on my time. But there is no need to worry about this, as the development of the mod will continue and the development team will be expanded, so any map changes will not be a problem in the future.But let’s get back to the specific changes to the mod.Due to the magnitude and reason for the changes, there will be no detailed list of changes, only here I will explain everything in the news.

Az extra resources submodból a továbbiakban nem készül új verzió, mert teljes mértékben be lett integrálva a modba./An extra version of the extra resources submod is no longer being made because it has been fully integrated into the mod.

Átalakított land lase rendszer. Továbbiakban jóval kevesebb konvoj szükséges a fegyverek szállításhoz. Szóval el lehet felejteni a paradox azon hülyeségét, hogy 10000 gyalogsági fegyver szállításhoz 1000 konvoj szükséges./Modified land lase system. Far fewer convoys are still needed to transport weapons. So you can forget the stupidity of the paradox that 1,000 convoy is needed to transport 10,000 infantry weapons.

20220611155036 1

Illetve néhány kisebb módosítás, mert teljes mértékben elegem lett a Paradox hülyeségeiből!

Or a few minor changes because I’ve been completely fed up with the nonsense of Paradox!

Átalakított doktrínák /Reworked doctrines

- Air: little changes

- Navy Carrier Overcrowding

Sajnos a fejlesztőknek fogalmuk sincs arról, hogy ez mi is volt valójában.Nem azért maximalizálták az egy csoportban bevethető repülőgép hordozók számát, mert zavarták volna egymás tevékenységét, hanem a veszteségek minimalizálása miatt optimalizálták az egy csoportban bevethető repülőgép hordozók létszámát.Ezért némileg módosításra került az ez a rész.Illetve további légvédelmi módosító lett betervezve egyes doktrínákhoz.

Unfortunately, the developers have no idea what that really was.The number of aircraft carriers that can be deployed in a group was not maximized because they would have disrupted each other's activities, but the number of aircraft carriers that could be deployed in a group was optimized to minimize losses.Therefore, this section has been slightly modified.Alternatively, an additional air defense modifier has been designed for some doctrines.

- Land:

Nos ez a rész kicsit bővebb magyarázatra szorul, mert rengeteg változtatás lett eszközölve.Kezdjük az elején a magyarázatot. Amikor legelőször kipróbáltam a játékot a szárazföldi doktrínák része egyszerűen sokkolt...

Well, this section needs a little more explanation because a lot of changes have been made.Let's start with the explanation. When I first tried the game, part of the land doctrines were simply shocked ...

Sajnos azt kell mondjam aki ezt a részt készítette az nagyon pocsék munkát végzett, nagyon sok minden hiányzik vagy teljesen rosszul készítették el.Bizonyos okok miatt a hiányzó doktrínákat nem készítettem el, hanem a meglévőket próbáltam átalakítani a valóságnak megfelelően.Amennyiben játszott valaki a sorozat második részével, ott a doktrínák egészen másként néztek ki és aki azt készítette az értett is a témához.Szóval azt kell mondjam, hogy eddig a superior firepower volt a nyerő választás, ezt a részt sürgősen felejtsétek el. Immáron mindegyik ág az ami valójában is volt, egyet kivéve, mert azzal elég sok gondom akadt.Legelőször is orvosolva lett az az általános probléma, hogy csak a superior firepower ág adott bónuszokat a support company és artillery csapatokra.Ezen csapatok nélkül egy hadosztály harcértéke semmit sem ért.

Unfortunately I have to say who did this part did a very poor job, a lot is missing or completely wrong.For some reason, I did not create the missing doctrines, but tried to transform the existing ones into reality.If someone played with the second part of the series, the doctrines looked quite different and whoever made it understood the subject.So I have to say that so far superior firepower has been the winning choice, forget this part urgently. Now, every branch is what it really was, except for one, because I had a lot of problems with it.First of all, the general problem that only the superior firepower branch gave bonuses to the support company and artillery teams has been fixed.Without these troops, the combat value of a division meant nothing.

Mobile Warfere:

Ezentúl nagyobb hangsúlyt ad a mozgó hadviselésre (páncélosok) és a légi támogatásra ez utóbbi az aktív része volt ennek a doktrínának, mellette számos más egyébb bónuszt megkapott,amit a tervezők kihegytak.

From now on, it puts more emphasis on moving warfare (armored) and air support, the latter being an active part of this doctrine, in addition to receiving a number of other other bonuses that the designers overlooked.

Superior firepower:

Kisebb változtatások amik elősegítik a játékmenetet és hitelesebben megjeleníti a doktrína jellegét.Sajnos a francia részét csak hozzá igazítottam egyes doktrínákhoz, és így is az angol/amerikai rész dominál.Miért is írtam ezt? Meglepetés mindhárom ország ezt használta. Az angol/amerikai a nagyobb mobilitásra helyezte a hangsúlyt, míg a francia az előkészített védelemre és a nagyfokú tüzérségi támogatásra helyezte a hangsúlyt.

Minor changes that facilitate the gameplay and more authentically reflect the nature of the doctrine.Unfortunately, I have only adapted the French part to certain doctrines, and the English / American part still dominates.Why did I write this? Surprisingly, all three countries used this. The English / American focused on greater mobility, while the French focused on prepared defense and a high degree of artillery support.

Grand Battleplan:

Nos ezzel a résszel meggyűlt a bajom, mivel az első világháború után egyszerűen kihalt/elavulttá vált.Igen ez első világháborús doktrína. Amennyiben megnézitek az alapjátékban ezt az ágat az assault részét a szövetségesek használták, míg az inflirtaion részét a németek és a monarchia.Így megpróbáltam átalakítani egy olyan ággá, amit a kisebb, szegényebb országok alkalmaztak, és nem volt elég iparuk a hadseregük nagy mértékben való páncélosokkal illetve repülőgépekkel való felszerelésére.Például Magyarország, Románia,Csehszlovákia.... Olaszország.Ezek az országok olyan doktrínát alkalmaztak ami az első világháborús doktrínákon alapult vegyítve a mobile warfare és a superior firepower elemeivel.Ezért a védekezésen, beásottságon kívül nagyobb figyelmet fordít a gyalogságra és a tüzérségre.

Well, I got into trouble with this part, because after the First World War it simply became extinct / obsolete.Yes, this is a World War I doctrine.If you look at the base game, this branch of the assault was used by the allies, while the part of the inflirtion was used by the Germans and the monarchy.So I tried to transform it into a branch used by the smaller, poorer countries, and they didn’t have enough industry to equip their armies with large number of armored vehicles or planes.For example, Hungary, Romania, Czechoslovakia .... Italy.These countries used a doctrine based on World War I doctrines mixed with elements of mobile warfare and superior firepower.Therefore, in addition to defense and digging, he pays more attention to infantry and artillery.

Mass Assault:

Ez volt a doktrínák legröhejesebb része, amin teljes mértékben meglátszik az, hogy aki készítette annak fogalma sem volt azzal, hogy ez mi célt is szolgált.Mint ahogy a nevében is benne van ez a tömeges támadásokra fókuszált, ahol egymás után több hullámban nagy létszámú páncélos, gyalogos csapatok hajtanak végre tömeges támadást, mélyen betörve az ellenséges vonalak mögé. Így ennek megfelelően módosítottam az egész ágat.

This was the scariest part of the doctrines, which fully shows that whoever made it had no idea what it was for.As its name implies, it focuses on mass attacks, where large waves of armored, infantry troops carry out a mass attack in successive, breaking deep behind enemy lines. So I modified the whole branch accordingly.

+1 Light Inafntry Doctrines:

Ezt a doktrína kategóriát Japán és Kína használta ami könnyű gyalogsági alakulatokra és a gerilla hadviselésre fókuszált. De mivel nagyon keveset tudok erről így inkább meg sem próbáltam létre hozni.

This category of doctrine was used by Japan and China which focused on light infantry formations and guerrilla warfare. But since I know very little about it, I didn't even try to create it.

20220507135054 1

Communist

20220602090729 1

Itt nem sok változtatás történt csak két fókusszal és két tanácsadóval részletesebben meg lett jelenítve a kommunista propaganda.

Not much change was made here with only two focuses and two advisors showing communist propaganda in more detail.

Democratic:

20220602090753 1

Ez az ág jelentősen kibővült, betervezésre kerültek a Szakasits Árpád által vezetett szociáldemokraták.A szociáldemokratákra jellemző kettősséget is feltüntettük,mert egy részük a kommunistákkal való kiegyezésre törekedett, míg más részük a nyugati demokratikus irányvonalat tartotta mérvadónak.Így velük nem csak a szövetségesek vagy a Franciaország álltal vezetett szövetség (ha azon az ágon indul el Franciaország) félé tudnak fordulni,de akár a kommunista Szovjetunióval is szövetségre léphetnek.Ezen kívül több tanácsadó is be lett tervezve a demokratikus vonalra az ideológiájuknak megfelelően.

This branch has been significantly expanded, with plans for the Social Democrats led by Árpád Szakasits.The duality characteristic of the Social Democrats was also mentioned because some of them sought to compromise with the Communists, while others considered the Western democratic line to be authoritative.Thus, not only can the Allies or the alliance led by France (if France starts on that branch) turn to them, but they can even enter into an alliance with the Communist Soviet Union.In addition, several advisors have been designed for the democratic line according to their ideology.

A Bajcsy féle vonal is átalakításra került, mivel 1940-ig más volt a párt vezetője Eckerhardt Tibor. Így ez a rész is korhűbben lett megjelenítve. De aki továbbra is Bajcsy vonalat favorizálja annak lesz lehetősége egy vezető cserét végrehajtani.

The Bajcsy line was also rebuilt, as until 1940 the leader of the party was Tibor Eckerhardt. Thus, this part was also displayed more faithfully. But anyone who continues to favor the Bajcsy line will have the opportunity to make a lead change.

Monarchia:

20220602090812 1

Ez a rész is nagy átalakuláson esett át, mivel a továbbiakban lehetőséget biztosítottunk Hitlerrel való kiegyezésre, vagy egy Hitler ellenes merényletre. Ennek következményében Németország nyugat felé orientálódik és nem kezd el kelet felé terjeszkedni. Hitler eltávolítása során a teljes náci vezetés eltűnik egy merényletben és emiatt a császári családba tartozó August Wilhelm kerül hatalomra, aki szövetségre lép a Monarchiával. Ezen kívül egy fókusszal megpróbálhatjuk vissza szerezni a korábban elveszített területeket Németországtól.

Alternatívaként Olaszország szövetségbe hívására lehetőséget biztosítottunk Viktor Emaunel hatalomra jutatására és Mussolini eltávolítására. Ennek keretében Monarchia visszakapja az elveszített területeit és támogatja Olaszország bizonyos területi követeléseit. Valamint több tábornok és egy admirális is elérhetővé válik Olaszországnak. A tábornokok közül egy magyar, aki valójában nem volt tábornok, csak lovassági tiszt, de ő irányította Aosta hercegének Horvátországban a királyi udvartartását.

Ezen kívül több gazdasági döntés is bekerült amivel a Monarchia iparilag elmaradott területeit lehet fejleszteni (Hindenburg Plan fókusz).

This part also underwent a major transformation, as we now provided an opportunity to compromise with Hitler or an assassination attempt on Hitler. As a result, Germany is oriented westward and is not beginning to expand eastward. With the removal of Hitler, the entire Nazi leadership disappears in an assassination, and as a result, August Wilhelm, a member of the imperial family, comes to power and enters into an alliance with the Monarchy. In addition, with one focus, we can try to reclaim previously lost territories from Germany.

Alternatively, we were given the opportunity to call Italy into the alliance to bring Viktor Emaunel to power and remove Mussolini. In this context, the Monarchy will regain its lost territories and support certain territorial claims of Italy. Also, several generals and an admiral will be available to Italy. One of the generals, a Hungarian who was not really a general, was only a cavalry officer, but he controlled the royal court of the Prince of Aosta in Croatia.

In addition, several economic decisions have been made to develop the industrially backward areas of the Monarchy (Hinderburg plan focus).

Fascist:

20220602090827 1

Kisebb változások/Minor changes

Non-alaigned:

20220602090839 1

Kisebb változások/Minor changes

Industry:

20220602090857 1

Számos fókusz döntéssé lett alakítva./Many focuses have been transformed into decisions.

Army:

20220602090905 1

Ahogy a képen is látható jelentős átalakuláson esett át, ide került az összes olyan fókusz, ami extra csapatokat tett elérhetővé (kivétel az ÁVÓ).Illetve egy új fókusz is betervezésre került, ami elérhetővé teszi a határvadász alakulatokat.

As it underwent a significant transformation in the picture, all the focus that made extra units available was there (with the exception of ÁVÓ).Also, a new focus has been planned to make border guards units available.

20220507103049 1

A Győri Program meghirdetése után a rendőrség keretében rejtetten működő határőrök a hadsereg irányítása alá kerültek, új határ vadász dandárokat hoztak létre belőllük és elkezdték nehéz fegyverzettel is felszerelni ezeket a csapatokat.A régebben ebben a részben szereplő fókuszokat dönésekké alakítottuk, vagy teljes mértékben elhagytuk, mert a változtatások miatt feleslegesekké váltak.

After the announcement of the Győri Program, the border guards working undercover within the police came under the control of the army, new border gurads brigades were formed from them and they began to equip these troops with heavy weapons.The focuses previously in this section have been turned into decisions or abandoned altogether because they have become redundant due to the changes.

20220506174738 1

Egyéb változások/Other changes:

Szövetségbe hívós fókuszoknál illetve számos más fókusznál módosítva lett az adott ország AI stratégiája. Így a körülményeknek megfelelően az adott ország barátságosabb viszonyra vagy éppen szövetségre fog törekedni Magyarországgal. Ez nagy mértékben befolyásolja az ezekkel kapcsolatos RNG eventeket is.

Számos fókusz ideje csökkentve lett a jobb játszhatóság érdekében.

The AI strategy of a given country has been modified for several focuses. Thus, according to the circumstances, the given country will strive for a friendlier relationship or an alliance with Hungary. This also greatly affects the related RNG events.

Several focus times have been reduced for better playability.

Több kisebb módosítás, hiba javítás./Several minor changes, bug fixes.

Több új döntés, event, national spirit és az ezekhez kapcsolódo garfikai munkák.

Several new decisions, events, national spirit and related graphic works.

Bónusz/Bonus:

A hírt elolvasva gondolom sokan kíváncsiak arra, miként oldottuk meg azt, hogy a fasiszta Németország kizárólag nyugat felé terjeszkedjen, amikor a fókuszai ezt nem teszik lehetővé?

Reading the news, I think many people are wondering how we have solved the fact that fascist Germany should expand only to the west when its focus does not allow it?

Meglepetés/Surprise

20220611154954 1

Realse date:

Időm és az esetleges hiba javítások függvényében holnap (2022.06.12.) vagy kitolódik jövő hét végére.

Depending on my time and any bug fixes, it will be postponed to tomorrow (2022.06.12.) or the end of next week.

News

News

Hungarian Flavor

We’ve made a lot of changes since the last dlc was released and unfortunately we didn’t have time to make much of anything.

Big Uptade, New Focus Tree and many more!

Big Uptade, New Focus Tree and many more!

Hearts of Hungarians - A hungarian expansion mod

I have restarted developing! This is going to sum up what i did.

There is only war

There is only war

Hungarian Flavor

The next version will be released soon, so before the release I will summarize what you can expect in the next version.

Seek Allied Support guide

Seek Allied Support guide

Hungarian Flavor

The mod is now almost complete! Because one part is causing some trouble that still requires a lot of testing to optimize.

Add file RSS Related Files
Release Version 4.1.19

Release Version 4.1.19

Old World Blues Full Version

Release Version 4.1.19 HOI4 Version 1.12.*. Click 'Read More' for patch notes / installation instructions.

Equestria At War 40.0.0.0 "The Dawnclaw Heresy"

Equestria At War 40.0.0.0 "The Dawnclaw Heresy"

Equestria at War Full Version

The Griffonian Empire is known for the actions of its emperors. Each ruler has brought forth changes to their domain, some more than others. Yet one thing...

Equestria At War 2.0.1.5 “Shores of Zebrica”

Equestria At War 2.0.1.5 “Shores of Zebrica”

Equestria at War Full Version

Beyond the southern seas — on the other side of the world — lies the continent of Zebrica. A diverse, vast realm of stories and myths, Northern Zebrica...

Beyond Earth

Beyond Earth

Beyond Earth Demo

This is just the development version! Please, join our discord for further information on the beta playtesting!

Release Version 4.1.18

Release Version 4.1.18

Old World Blues Full Version

Release Version 4.1.18 HOI4 Version 1.12.*. Click 'Read More' for patch notes / installation instructions.

hungarian flavor english II 2.6

hungarian flavor english II 2.6

Hungarian Flavor Full Version

New version with many new things and bug fixes etc.

Comments  (0 - 10 of 76)
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

derrickcastillo
derrickcastillo

Hearts of Iron IV is much nicer, juicier and brighter than the previous part. And the process of warfare has finally become close to how it is usually represented.

Reply Good karma Bad karma+3 votes
Guest
Guest

ow do i down load the game

Reply Good karma Bad karma-1 votes
ZK99_ESP
ZK99_ESP

Can dowloand free by Utorrent how have me

Reply Good karma Bad karma-3 votes
RequiemLux
RequiemLux

First you have to buy it: Store.steampowered.com

Reply Good karma Bad karma+4 votes
fabriciomoreiraporto
fabriciomoreiraporto

Hearts of Iron IV Waking the Tiger mod Modern Day 4download

Reply Good karma Bad karma-2 votes
vaxxonpc
vaxxonpc

The only reason i have this game is becouse of the MUSTACHES 420/10 ILL BUY AGAIN

Reply Good karma Bad karma+1 vote
kubisztal
kubisztal

I'm playing in this right now :) I choosed Poland and already conquered half of Europe. I got Italy and Spain in coalition with me. Now it's time to remove CPPP from the map :)

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Twitter

Latest tweets from @hoi_game

Generals! it's been a while since our last update but this one will be worth it, our Developer Diary today will co… T.co

11hours ago

Generals! We've been hard at work gathering the best intel we could to make tackling the battlefield that much eas… T.co

Mar 31 2023

If you’ve ever wondered why these HOI4 portraits maybe look a bit… funky, shall we say - from mid-speech Adrien Arc… T.co

Mar 29 2023

Do you remember the first ever nation you chose to try in Hearts of Iron? 🗺️ T.co

Mar 27 2023

Generals! The Steam Spring Offensive is almost over! It ends in only 6 hours! meaning this is your final chance to… T.co

Mar 23 2023