• Register
Post tutorial RSS Azerbaycan 1740

Azərbaycan Avşarlar imperiyası və Şəki xanlığı....

Posted by on - Basic Players Modelling

Azərbaycan Avşarlar imperiyası və Şəki xanlığı....Hökmdarlar bayraqlar şəhər qala və kənd adları yenilənib.Tarixi Azərbaycan əraziləri də verilib.Nadir şah və oğulları,Hacı Çələbi xan və digər Şəki xanları da verilib.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.