• Register
Post news RSS Özellikler

Özellikler ve Modu indirenlere özel söylemek istediklerim.

Posted by on

Moddaki krallıklar

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye - Sultan Süleyman

Macaristan Devleti - II.Lajos

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu - Kral Şarlken

Avusturya Arşidüklüğü - Arşidük Ferdinand

Safevi Devleti - Şah Tahmasb

Cezayir Devleti - Eşref Seyfeddin İnal el-Alay


ÖZELLİKLER

- 250 Yeni öğe eklendi
- Tarihe uygun karakterler
- Gerçekçi Askerler (askerler, karakterler)
- Dönemine uygun öğeler
- Yeni Sancaklar
- Yeni Müzikler
- Yeni Sesler
- Yeni Yüzler
- Osmanlı Paşalarının yüzleri ayarlandı
- Diğer kralların Yüzleri Ayarlandı
- Başlangıç Seçim Değiştirildi
- Yeni HD Kaplamalar
- Yeni Yükleme Ekranları
- Tüm Şehir ve Kalelerin İsimleri Değiştirildi
- Osmanlı Köylerinin İsimleri Değiştirildi
- Osmanlı ve Bazı devletlere eklenecek
- Askerleri gelecek gelecek askere gideceksiniz

Bunlar seneye LGS ye girecek olan bir ortaokulda tarafından yalnızca 2 ay gibi kısa birr boyunca yapıldı. Lütfen modu eleştirirken Unutmayın. İndiren ve beğenen teşekkür ederim.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.