• Register
Post news RSS Türklər

Türk xaqanlığı və düşmləriylə dolu bir macəraya hazır ol.

Posted by on

Sizləri Türk xaqanlığı və düşmənlərlə çarpışmağa dəvət edirəm.Burada Türklər,farslar,çinlilər,ruslar,romalı və bizanslılar var.Tərəfini seç və savaş.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.