• Register
Post news RSS Barabarian Revenge

Nowa gra od MarComp Games, budowana na starym silniku The 3D GameMaker. New game from MarComp Games, build on the odl The 3D GameMaker engine.

Posted by on

Jest to pierwszy post traktujący o mojej nowej grze.
Tytuł - BARABARIAN REVENGE - bardzo trywialny ale pasujący do prostej jak konstrukcja cepa historii.Intro do gry stworzyłem ( w zasadzie jest nadal w fazie produkcji ) posiłkując się grą The Movie Stunts and Effects oraz programom do nieliniowej obróbki filmów i szeroko pojętemu green screen.Gra będzie poskładana na starym jak świat i równie prostym co historia gry, silniku - 3D GameMaker.
Jednak pokusiłem się o delikatne modyfikacje w samym silniku. Ze zmian jakie mam zamiar dokonać to: dodanie Intro, zmiana grafiki kompasu, własnoręczne wykonanie planszy początkowej, która także będzie pojawiać się pomiędzy etapami i w High Score, oraz muzyka.Dodatkowo mam zamiar zadbać osobiście ( silnik również może wykonać tą pracę za nas ) o wszystkie atrybuty wrogów oraz boss'ów, oraz rozmieszczenie bonusów i przeszkód.Walczę ze wszystkim sam więc do premiery gry jeszcze daleka droga.

This is the first post about my new game.
The title - BARABARIAN REVENGE - very trivial but fitting the story as simple as a construction flail.
I created the intro to the game (in fact, it is still in production) using The Movie Stunts and Effects game, as well as programs for non-linear film processing and the broadly understood green screen.
The game will be assembled on the old-world and as simple as the history of the game, engine - 3D GameMaker.
However, I was tempted to slightly modify the engine itself.
The changes that I am going to make are: adding an Intro, changing the compass graphics, making the initial board by myself, which will also appear between stages and in High Score, and music.
In addition, I'm going to personally (the engine can also do the job for us) about all the attributes of enemies and bosses, and the distribution of bonuses and obstacles.
I fight everything alone, so it's still a long way to the premiere of the game.


DarkBasic


Zemsta barbarzyńców - Lwią Głowę


Zemsta barbarzyńców - filmy

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.