• Register
Description

Zde se pacient registruje první příznaky ztráty paměti. Toto stádium se je podobné živému snění. Ať žije stáří a vzpomínky. Poslední z velkých dnů...

Preview
Stage 1 DEMO v0.2d [CZ]
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.