• Register
Description

Posiadłość Ferenczego - Przebudzenie. Przygoda ukończona. Wszystko powinno działać bezproblemowo. Jak by co dajcie znać w komentarzach.Przygoda nie wymaga dodatku.Spakowane 7zip. Sprawdzone antywirusem Norton Internet Security z aktywną subskrypcją. Życzę miłej zabawy - pozdrawiam.

Preview
"Ferench Estate - Awakening" -  Polish version.
Comments
XBorn
XBorn

Dziękuje, że jakiś polak robi historie do Amnesi :) Doskonal się więcej i więcej :)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.