• Register
Post news RSS Demo?

Just a little announcement for a maybe, upcoming Demo of Raven Brooks - A Raven Town

Posted by on

Tworzenie Raven Town to po prostu zabawa. Mam wiele dobrych chwil, kiedy to robię, i złych, kiedy to robię. Nazwa moda nie jest stworzona po to, by mieć większą popularność (jak Noc w Raven City), tylko po to, by brzmiała dobrze. Cóż, poczekaj trochę dłużej, bo... nadchodzi demo!

Raven Brooks - A Raven Town jest jak powiedziałem wcześniej still work in progress

w trakcie, ale to nie znaczy, że demo nie może wejść! Demo @Instrodusive, jak to nazwałem, nadchodzi bardzo, bardzo szybko, więc teraz, jeśli nadal tego nie robisz, możesz zagrać w moje inne mody (Uwaga! Moje inne mody są obrzydliwe, nie próbuj ich, naprawdę! ).

ekran

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.