• Register
Post news RSS Art of Guile Alpha 1.7 Released | Art of Guile 1.7 Çıktı!

Alpha 1.7 (Previous version is 1.5) Alpha 1.7 (Önceki versiyon 1.5)

Posted by on

----
-EN-
----

Alpha 1.7 (Previous version is 1.5)

Changes:
- "Kick" feature added to multiplayer room.
- Hedgehogs can now fire HE or AP rounds.
- Repair drones and repair station added.
- LIU-1 units can now be regenerate in any power radius.
- Some sounds added.
- Critical hit system added. Units' tracks and engines can now be damaged. When these modules damaged units' top speed will be decreased. To damage tracks a unit has to get hit from its sides. To damage engine a unit has to get hit from its rear. "L" means left track damaged, "R" means right track damaged, yellow "E" means engine damaged, red "E" means critical engine damage.


Bug fixes:
- In game gui is no longer will be display in front of strategy panel.
- When constructing building there was some direction issues, fixed.

----
-TR-
----

Alpha 1.7: (Bir önceki versiyon 1.5)

Geliştirlenler - Değiştirilenler:
- Çok oyunculu oyun için oda kurulduğunda odayı kuran artık istediği oyuncuyu oyundan atabilir.
- Bazı sesler eklendi.
- Tamir sistemi eklendi.
- "Hedgehog" tankları "HE" ve "AP" mermiler atabiliyor.
- LIU-1 ünitelerinin herhangi bir elektrik sağlayan istasyonun yakınına geldiğinde artık canları doluyor.
- Kritik vuruşlar eklendi. Ünitelerin paletleri ve motorları hasar alabiliyor. Bu hasarlar ünitelerin üzerindeki can barlarının üstünde "L"(sol palet), "R"(sağ palet) ve "E"(sarı olduğunda 1. derece motor hasarı, kırmızı olduğunda 2. derece motor hasarı) harfleri ile belirtiliyor. Bu modüller hasar gördüklerinde ünitenin maksimum hızı düşer. Paletlerine hasar verebilmek için ünitelerin yanından, motoruna hasara verebilmek için ünitenin arkasından ateş edilmesi gerekir.

Düzeltilen hatalar:
- Oyun içerisindeki görsel ögeler artık strateji panelinin üstünde çıkmıyor.
- Bina yapımı emrini verirken bazen yanlış doğrultularda bina yapılıyordu, düzeltildi.

Steamcommunity.com

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.