• Register
Post news RSS Alpha 2.6 Released | Alpha 2.6 Çıktı

---- Alpha 2.6 Released | Alpha 2.6 Çıktı ----

Posted by on

Alpha 2.5->2.6
------
-TR-
------

Değişiklikler:
- Yeni server sistemi ayarlandı.
- Patlama davranışları değiştirildi.
- Silahlara kendilerine has isabetlilik parametreleri eklendi.
- Silahların hedef alma süreleri düşürüldü.
- Silahların doldurma sürelerine varyasyon eklendi.
- "Hammer" ve "Blackwidow" artık "Research Center" yapıldıktan sonra ekstra bir geliştirme yapmaya gerek kalmadan yapılabilir.

Değişen parametreler:
- Hammer'ın silahının doldurma süresi uzatıldı. (140'dan 210'a)
- "Auto-Cannon" binasının silahının deliciliği yükseltildi. (3.0'dan 4.5'e)
- "Seeker"ın silahının şarjör kapasitesi arttırıldı. (15'den 20'ye)
- "Seeker"ın silahının deliciliği düşürüldü. (3.0'dan 2.8'e)
- "Missile Battery"nin doldurma süresi uzatıldı. (190'dan 250'ye)

Düzeltilen hatalar:
- Kayıtlı formasyon ile ilgili hata düzeltildi.
- Formasyon konumlandırma hatası düzeltildi.
- "Repair Station"ın çalışmasıyla ilgili hata düzeltildi.
- "Drone"larla ilgili olan hata düzeltildi.
- Kritik vuruşların hasar vermemesi durumu düzeltildi.

Bilinen sorunlar:
- Özel karakter yazımı oyunun çökmesine sebep olur. (Türkçe karakterler de dahil.)
- Alt+Tab ile oyunu küçültmek oyunun çökmesine sebep olabilir. Bu hata eskisine oranla çok daha az oluyor.
- "Metalbow"un ateş etmesi sonucu modeli beklenmedik bir şekilde dönüyor. Bunun oyunun akışına bir etkisi yoktur yalnızca görsel bir sorundur.
- Bazı durumlarda (örneğin 1920*1080 pencere) minimap olması gereken yerin sağ üstünde çıkıyor.
- Modellerin paletleri dönmüyor. (Alpha 2.5'ten beri)
- Ana binanın toplanma noktası bayrağı bazen çıkmayabiliyor.
- Minimapte gösterilen ünitelerin yanında gereksiz bir çizgi çıkabiliyor.
- Nadiren, üniteler engellerin içinden geçebiliyor.
- "Drone"ların ilk havalanmalarında pervaneleri dönmüyor.
- Görünmeyen yerde yapılan bir binanın yüzdeleri görünüyor.


-------
-EN-
-------

Changes:
- New server system has implemented.
- Explosions behavior has changed.
- Weapons are now have their own accuracy parameters.
- Weapons' aim time has reduced.
- Weapons' reload times are now have variations.
- "Hammer" and "Blackwidow" units can be built after building "Research Center". (Not requires further research)

Changed Parameters:
- Hammer's reload time has increased. (From 140 to 210)
- Auto-Cannon's penetration has increased. (From 3.0 to 4.0)
- Seeker's magazine capacity has increased. (From 15 to 20)
- Seeker's penetration has decreased. (From 3.0 to 2.8)
- Missile battery's reload time has increased. (From 190 to 250)

Fixed bugs:
- Fixed stored formation bug.
- Fixed formation positioning bug.
- Fixed repair station bug.
- Fixed drone behavior bug.
- Critical hits can now also deal damage.

Known issues:
- Typing special characters will cause crash.
- Minimizing game window can cause crash. Not so often as previous releases.
- When metalbow firing, the model is turning around its origin abnormally. It's not effecting the actual game, it is just a visual bug.
- In some resolutions (e.g. 1920*1080 windowed) minimap can be shifted little bit.
- Models' track animations are not working. (Since Alpha 2.5)
- Base center's rally point indicator does not appear sometimes.
- An extra line is showing at near of the units on minimap.
- Units can go through the obstacles rarely.
- At the its first take of, the drones' propelers are not working.
- The construction percentage of a building can be shown even in the fog of war.Bu linkten oyunla ilgili bulduğunuz hataları rapor edebilirsiniz:
You can submit your crash reports via this page:
bitbucket.org/aPieceOfCode/ogengine/issues

İndirme Linki:
To download the game follow this link:
Drive.google.com

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.