• Register
Description

Jest to oficjalne spolszczenie do gry Mount and Blade II Bannerlord Wszelkie prawa autorskie należą do TaleWorlds (tj. twórcy m&b bannerlord) Nie odpowiadam za błędy, nie zmieniam tekstu. Tłumaczenie jest i pozostanie takie, jakie oferuje twórca. Wrzucam dla graczy którzy mają wersję niższą niż e1.7.0

Preview
Bannerlord  Oficjalne spolszczenie
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.