• Register
Post news RSS Özellikler (Şimdilik)

Bu mod Mete Han Döneminde Geçecek ve Harika bir Atmosfere sokacak

Posted by on

Yukarılar

Büyük Hun İmparatorluğu (Mete Han)

Roma İmparatorluğu (İmprator Cladius)

Han Hanedanlığı (İmparator Gaozu)

Arap Sultanlığı (El Mansur)

Pers İmparatorluğu (II.Gerbin)

Barbarlar (Büyük Kral Garius)


ÖZELLİKLER

--En az 40 Yeni Zırh -
--En az 30 Yeni Miğfer -
--En az 30 Yeni Kılıç -
--En az 15 Yeni At -
--En az 15 tane Yay -
--Tüm Lordların Yüzü Değiştirilecek
--Tüm Kralların Yüzü Değiştirilecek
--Şehirlerin ve Köylerin Değiştirilecek
--Bütün Bayraklar Değiştirilecek
--Bütün Müzikler Değiştirilecek
--Bütün Yoldaşların İsimleri ve Yüzleri Değiştirilecek
--Yeni Hd Dokular Eklenecek
--Köy Yaşlısıyla Direk Konuşma
--Yeni Sesler Eklenecek
--Yeni Trooplar Eklenecek

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.