• Register
Post news RSS Changelog

Spolszczenie do SCP:CB (Opublikowane: 5 Maja o 17:00)

Posted by on

CHANGELOG SPOLSZCZENIAWersja 1.0:

- Spolszczone dokumenty
- Spolszczone ekrany ładowania
- Spolszczone osiągnięcia
- Spolszczone ekrany

Wersja 1.0.1:

- Poprawiono drobne literówki

Plany na przyszłość:

- Spolszczone menu
- Spolszczone wiadomości


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzięki wszystkim za zgłoszenie błędów !

Najszybszy kontakt:

STEAM

Discord: Mal#8974Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.