• Register
Post news RSS User Interface

Vi arbetar för fullt på vårat snygga UI-upplägg nu!

Posted by on

Alla spelets nivåer utformas separat och det gäller även delar av vårt UI! Det måste både vara lättöverskådligt och visuellt imponerande, vilket våra grafiker jobbat hårt med. Här kommer ett smakprov på våra ledtrådsmenyer, som spelaren kan använda sig av för att lösa spelets pussel och mysterier:


TrdgrdClue


sd


Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.