• Register
Post news RSS Sevr Mod

Mount&Blade;:Warband Sevr Modu - Bu mod ile kendini Anadolu'nun bölünmüş topraklarında bulacak ve kaderini sen belirleyeceksin...

Posted by on

Mod için istediğiniz özellikleri belirtmek için: gamestarmods@gmail.com

Devletler:

-Osmanlı Devleti

Birleşik Krallık

-Fransa

-İtalya Krallığı

-Yunanistan Krallığı

-Ermenistan

Görüntüler:

12

Ana Menü

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.