• Register
Post news RSS Bonus

Introducing some nice things: phonographs and change music when monster comes.

Posted by on

I got two ideas of making my mod even better


First thing: PHONOGRAPHS

I'll place some phonographs on maps with custom music (I thought of creating 2 versions of mod - 1 with dark and scary music, second with cool music like t.A.T.u). If you play all tracks from phonographs you'll get a code, which opens special file (like super_secret in Amnesia: The Dark Descent).

Second thing: MONSTER MUSIC

I'll actually delete music heard when monster patrols the area. It'll be more scary, when you wouldn't know when and where monster appears. I'm still thinking about delete music played while you're being charged by a monster...

Tell me what do you think about it?


POLISH:

Mam dwa pomysły na ulepszenie mojego moda


Pierwszy pomysł: FONOGRAFY

W grze umieszczę parę fonografów z różnymi piosenkami (Myślałem nad stworzeniem 2 wersji moda - jedna miałaby mroczną i straszną muzykę, druga - fajne piosenki np. t.A.T.u). Po odtworzeniu wszystkich utworów pod koniec gry otrzymasz kod odblokowujący specjalny plik (jak super_secret z Amnesia: Mroczny Obłęd).

Drugi pomysł: MUZYKA GRANA PRZY POTWORACH

Skasuję jakąkolwiek muzykę graną podczas patrolowania terenu przez potwora. Będzie o wiele straszniej, jeśli nie będziesz wiedział, kiedy i gdzie pojawi się potwór. Wciąż się zastanawiam nad skasowaniem muzyki granej podczas pościgu potwora...

Powiedz co o tym myślisz?

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.