• Register
Post news RSS Amnesia - Projekt 564 II new idea / nowy pomysł

We will put some emotions stones in game, which will contain a clue. You will have to do a little change in items placement (clue will tell you what you should move), which will unlock a bonus. POLISH: Dodamy w grze parę kamieni emocji (jakkolwiek się to nazywa) które będą zawierać wskazówkę, mówiącą o konieczności zmiany ułożenia paru przedmiotów na mapie. Po wykonaniu tego zadania zostanie odblokowany bonus.

Posted by on

Learn the story even better!

A new idea appeared in our minds! We will put some emotions stones in game, which will contain a clue. You will have to do a little change in items placement (clue will tell you what you should move). When you complete this task, a map will be loaded. This is a memory of some characters of this game. You can take part even in their story!


POLISH:

Poznaj historię jeszcze lepiej!

Nowy pomysł wpadł nam do głów. Dodamy w grze parę kamieni emocji (jakkolwiek się to nazywa) które będą zawierać wskazówkę, mówiącą o konieczności zmiany ułożenia paru przedmiotów na mapie. Po wykonaniu tego zadania zostanie wczytana mapa, która będzie wspomnieniem jednej z postaci występujących w grze. Dzięki temu będziesz mógł przeżyć historię nie tylko Alberta, lecz również innych osobistości Projekty 564 II!

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.