• Register
Post news RSS Alpha 2.5 Released | Alpha 2.5 Çıktı

New version has released. | Yeni versiyon çıktı.

Posted by on

------
-TR-
------

Alpha 2.5 (Bir önceki versiyon 2.0):

Geliştirlenler - Değiştirilenler:
- Overdrive, HEAT and rapidfire yetenekleri eklendi.
- Haritalar güncellendi. Doğal çevre görselleri geliştirildi.

Düzeltilenler:
- Bir çok kronik temel hata düzeltildi.

-> Bu versiyon sürecindeki geliştirmeler daha çok oyunun teknik boyutu ile ilgilidir.
-> Sunucumuz şu an kullanım dışıdır. Tekrar kullanıma girmesi tahminen 1-2 gün içerisinde mümkün olacaktır. Kullanıma girdiğinde grup sayfasından duyuru yapılacaktır.

-------
-EN-
-------

Alpha 2.5 (Previous version is 2.0):

Changes:
- Overdrive, HEAT and rapidfire abilities added.
- Maps have updated. Nature environment visuals improved.

Fixes:
- A lot of chronic technical bugs fixed.

-> This version's improvements are mostly about technical issues of the game..
-> Our server is currently offline. It will be online again in 1-2 days. When the server is online there will be an announcement on the group page.You can submit your crash reports via this page:
bitbucket.org/aPieceOfCode/ogengine/issues

To download the game follow this link:
Drive.google.com

İndirme Notları:
1- Eğer tarayıcı olarak "Edge" kullanıyorsanız dosyayı indirmenizi engelleyecektir. Lütfen başka bir tarayıcı ile indirmeyi deneyin.
1- Eğer Windows 10 veya 8 kullanıyorsanız "SmartScreen" dosyayı çalıştırmanızı da engellemeye çalışacaktır. SmartScreen uyarısı çıktığında "Ek Açıklama"ya tıklayarak "Yine de çalıştır." seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.

Download NOTES:
1- If you are using "Edge" as explorer, it will prevent you to download this file. You have to use different explorers.
2- If you are using Windows 10 or 8 SmartScreen will prevent you to run the installer. When SmartScreen notification has appeared you have to click on the "More Info" and click the "Run Anyway" button.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.