• Register
Post news RSS Alpha 2.5 Released | Alpha 2.5 Çıktı

New version has released. | Yeni versiyon çıktı.

Posted by on

------
-TR-
------

Alpha 2.5 (Bir önceki versiyon 2.0):

Geliştirlenler - Değiştirilenler:
- Overdrive, HEAT and rapidfire yetenekleri eklendi.
- Haritalar güncellendi. Doğal çevre görselleri geliştirildi.

Düzeltilenler:
- Bir çok kronik temel hata düzeltildi.

-> Bu versiyon sürecindeki geliştirmeler daha çok oyunun teknik boyutu ile ilgilidir.
-> Sunucumuz şu an kullanım dışıdır. Tekrar kullanıma girmesi tahminen 1-2 gün içerisinde mümkün olacaktır. Kullanıma girdiğinde grup sayfasından duyuru yapılacaktır.

-------
-EN-
-------

Alpha 2.5 (Previous version is 2.0):

Changes:
- Overdrive, HEAT and rapidfire abilities added.
- Maps have updated. Nature environment visuals improved.

Fixes:
- A lot of chronic technical bugs fixed.

-> This version's improvements are mostly about technical issues of the game..
-> Our server is currently offline. It will be online again in 1-2 days. When the server is online there will be an announcement on the group page.You can submit your crash reports via this page:
bitbucket.org/aPieceOfCode/ogengine/issues

To download the game follow this link:
Drive.google.com

İndirme Notları:
1- Eğer tarayıcı olarak "Edge" kullanıyorsanız dosyayı indirmenizi engelleyecektir. Lütfen başka bir tarayıcı ile indirmeyi deneyin.
1- Eğer Windows 10 veya 8 kullanıyorsanız "SmartScreen" dosyayı çalıştırmanızı da engellemeye çalışacaktır. SmartScreen uyarısı çıktığında "Ek Açıklama"ya tıklayarak "Yine de çalıştır." seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.

Download NOTES:
1- If you are using "Edge" as explorer, it will prevent you to download this file. You have to use different explorers.
2- If you are using Windows 10 or 8 SmartScreen will prevent you to run the installer. When SmartScreen notification has appeared you have to click on the "More Info" and click the "Run Anyway" button.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

News
Tags
Alpha, Release
Browse
News
New
Post news
Views
38 (1 today)
Share
Related Games
Art of Guile
Art of Guile Real Time Strategy