• Register
Post feature RSS Onet.gry on Bulb Boy (in Polish)

'Stunningly beautiful 2D graphics, clever puzzles, uncommon climate, surreal locations and grpping plot - thanks to these elements we can be sure that Bulb Boy will become huge success and will be another polish export good.

Posted by on

W Bulb Boyu wcielamy się w chłopca-żarówkę, którego głowa jest jedynym źródłem światła. Nasz bohater odkrywa, że coś złego dzieje się w rodzinnym domu i postanawia to sprawdzić. Przepiękna, dwuwymiarowa grafika, inteligentne zagadki, niezwykły klimat, surrealistyczne lokacje i wciągająca fabuła - dzięki tym elementom możemy być pewni, że Bulb Boy odniesie sukces i stanie się kolejnym polskim hitem eksportowym.

Read all here

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Feature
Tags
Feature
Browse
Features
Share
Related Games
Bulb Boy
Bulb Boy Point and Click
Related Engines
Unity
Unity Commercial