• Register
Description

Jedná se o dost kvalitní mód Amnesie, který dějově souvisí se základní hrou a který nabízí zajímavý příběh.

Preview
Gustav - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+2 votes
The???
The???

Hey SwankestCZ! I like to watch you:D I see you nice player of Amnesia. Can we be friends?

Reply Good karma Bad karma+2 votes
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Of course, no problem. )))

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags