• Register
Description

Darkuan je strašidelnými pověstmi opředený hrad, na který se vydáváte se svým nejlepším přítelem, který ho zdědil po svém zesnulém dědečkovi.

Preview
Castle Darkuan - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags