• Register
Description

Revenge of the Arber against the Crusaders Kryqëzatat ishin një radhë fushatash ushtarake zakonisht të thirrura nga Papa. Ato u zhvilluan në qindvjeçarin e 11 deri në atë të 13-in, dhe ishin Luftëra të Shenjta të Romës Katolike për rimarrjen e Jerusalemit dhe Tokës së Shenjtë (veçanërisht faltoret e Varrit të Shenjtë, dhe vendet e shoqëruara me jetën tokësore të Jezusit) nga myslimanët, por disa u drejtuan kundër shënjestrave të tjera, siç ishte Kryqëzata e Albigjinisë kundër katarëve në jug të Francës, Kryqëzata e Veriut dhe Kryqëzata e Katërt me marrjen e Kostadinopolit. Historianët kanë numëruar tetë ekspedita të mëdha; pati edhe disa të vogla, por aventureske.

Preview
Revenge of the Arber against the Crusaders
Comments
BlackTiger2710
BlackTiger2710

is the mod in English or just currently in Turkish?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

English

Reply Good karma Bad karma+1 vote
tradcat
tradcat

Oh, my most good God...

1. Please, look how to make screenshots.
2. Kosovo was not Albanian in Crusades times. It was Serbian from Middle Ages until 1990-s. Even toponyme Kosovo is 100% Slavic while Metohija is of Greek origin. Metohi means "Church land".
3. Albania before Ottoman conquest of Balkans was CHRISTIAN country. There were conflicts between Catholics and Orthodox, but even Albanian renowned national hero Skenderbeg was Christian. How do you think Christian Albanians were able to fight against Christian crusaders in support of muslim Arabs and Turks?
4. Have you done in your something other than including flag of unrecognized
illegitimate Kosovo republic created in 1991?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags