• Register
Description

Mound and Blade Warband Kingdom of Calradia modu benim yaptığım ilk mod bu yüzden bir çok birşey yok modda Özellikler : Yeni Silahlar Yeni Zırhlar Yeni Vuruş Animasyonları Oyuna Halı eklendi Hanlar değişti Bana yardımcı olanlar : Abdullah Zübeyr Akyüz Efe Karacar Süper Mahmut Papa Lazarou Cumas (Vangelle) ProofTechTR BayEjderya HyperCharge frozenpainter

Preview
Kingdom of Calradia
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.